Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia doktoranckie z matematyki

Zasady rekrutacji w roku akademickim 2018/2019

Egzamin wstępny na studia doktoranckie z matematyki odbędzie się 16 lipca 2018 r., o godz. 10:00 w sali nr 905 w Instytucie Matematyki UMCS. Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 16 lipca 2018 r., na stronie IRK.

Spis zagadnień egzaminacyjnych z matematyki.

Przy ustalaniu końcowej oceny rekrutacji będzie także brana pod uwagę ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych i ocena dokumentacji przedstawionej przez kandydata.

Osoby zainteresowane proszone są o zarejestrowanie się w systemie IRK na stronie https://irk.umcs.lublin.pl (w terminie do 13 lipca 2018 r., do godz. 24:00) oraz o złożenie do 13 lipca 2018 r. następujących dokumentów:

  1. podanie o przyjęcie na studia wygenerowane z systemu IRK,
  2. zwięzły opis zawierający informacje o ukończonych studiach wyższych kończących się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia, o temacie i rezultatach pracy dyplomowej, o zainteresowaniach naukowych w zakresie matematyki,
  3. kopię dyplomu ukończenia studiów poświadczającą uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia wraz z suplementem, o ile został wydany (oryginały dokumentów do wglądu),
  4. poświadczoną przez UMCS kopię dowodu osobistego,
  5. aktualną fotografię, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych w Polsce.

Kandydat może dołączyć opinię profesora lub doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej w zakresie matematyki. Kandydaci mający dorobek naukowy mogą dołączyć wykaz swoich publikacji i ich kopie.

Kandydat na studia doktoranckie będący beneficjentem programu Diamentowy Grant, a nieposiadający kwalifikacji drugiego stopnia, składa zaświadczenie o uczestnictwie w programie Diamentowy Grant wraz z opisem prowadzonych badań, kopię dyplomu poświadczającą uzyskanie kwalifikacji pierwszego stopnia wraz z suplementem (w przypadku absolwentów studiów I stopnia) lub zaświadczenie o ukończeniu III roku studiów (w przypadku studentów jednolitych studiów magisterskich) oraz dokumenty wymienione powyżej w punktach: 1, 4, 5.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Matematyki UMCS, pok. 227, w godz. 8:00-15:00 lub przesyłać na adres:
Instytut Matematyki UMCS,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1,
20-031 Lublin
"Studia doktoranckie"