Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia doktoranckie z matematyki

Zasady rekrutacji w roku akademickim 2016/2017

O przyjęciu na studia stacjonarne decydować będzie wynik egzaminu wstępnego z matematyki. Odbędzie się on 14 lipca 2016 r. o godz. 10.00, w sali nr 906, w Instytucie Matematyki UMCS (wieżowiec, IX piętro).

Spis zagadnień egzaminacyjnych z matematyki.

Przy ustalaniu końcowej oceny rekrutacji będzie także brana pod uwagę ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych i ocena dokumentacji przedstawionej przez kandydata.

Osoby zainteresowane proszone są o zarejestrowanie się w systemie IRK na stronie https://irk.umcs.lublin.pl (w terminie do 11 lipca 2016 r.) oraz o złożenie do 11 lipca 2016 r. następujących dokumentów:

  1. podania o przyjęcie na studia na formularzu wydrukowanym z IRK,
  2. zwięzłego opisu zawierającego informacje o ukończonych studiach magisterskich, o temacie i rezultatach pracy magisterskiej (kserokopie odpowiednich stron indeksu), o zainteresowaniach naukowych w zakresie matematyki,
  3. odpisu dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
  4. kwestionariusza osobowego,
  5. kserokopii dowodu osobistego,
  6. trzech fotografii.

Kandydat może dołączyć opinię profesora lub doktora habilitowanego o predyspozycjach do pracy naukowej w zakresie matematyki. Kandydaci mający dorobek naukowy mogą dołączyć wykaz swoich publikacji i ich kopie.
Zgłoszenia należy kierować listownie na adres:
Instytut Matematyki UMCS,
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 1,
20-031 Lublin
"Studia doktoranckie"

lub składać w sekretariacie Instytutu Matematyki UMCS (pok. 227).