Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Studia doktoranckie z matematyki

Informacje ogólne

Instytut Matematyki UMCS prowadzi aktywne badania naukowe w następujących dziedzinach: analiza zespolona, nieliniowa analiza funkcjonalna, teoria przestrzeni Banacha, rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, geometria różniczkowa, fizyka matematyczna, teoria ośrodków losowych, teoria grafów, kryptografia i teoria kodowania, podstawy teoretyczne i zastosowania informatyki. Słuchacze studiów doktoranckich otrzymają możliwość przygotowania rozpraw doktorskich pod opieką specjalistów z wyżej wymienionych gałęzi matematyki. Bliższe informacje o Instytucie Matematyki UMCS oraz prowadzonych w Instytucie badaniach są dostępne na stronie internetowej Instytutu, a także na stronach internetowych pracowników Instytutu.

W Instytucie Matematyki UMCS prowadzone są jedynie stacjonarne studia doktoranckie. Są one bezpłatne. Osoby przyjęte na te studia mogą otrzymać stypendia doktoranckie oraz inne stypendia na zasadach przewidzianych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., Regulaminem przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych i Regulaminem pomocy materialnej dla doktorantów.
Treść tych przepisów można znaleźć na stronie Studia doktoranckie - akty prawne.