PIĘĆDZIESIĄT LAT STUDIÓW MATEMATYKI NA UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE (1944-1994)

Strona ta powstała w oparciu o artykuł prof. Jana Krzyża pod tym samym tytułem opublikowany w Annales UMCS, Sect. A, 49 (1994), str.5-26.

Jednym z czterech wydziałów powstałego w październiku r. 1944 Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej był Wydział Przyrodniczy, składający się z dwóch sekcji: biologicznej i matematyczno-fizyczno-chemicznej. Wśród profesorów, którzy otrzymali nominację z dniem 1 XI 1944 roku znajdowali się m.in. Mieczysław Biernacki, w chwili wybuchu wojny profesor zwyczajny matematyki Uniwersytetu Poznańskiego oraz Jan Antoni Blaton, uczeń znakomitego fizyka Wojciecha Rubinowicza, przed wojną dyrektor Państwowego Instytutu Meteorologicznego.