KONSTANTY RADZISZEWSKI (1923-1984)

Urodził się 6 kwietnia 1923 roku w Nowosadach (woj. białostockie). Po zdaniu matury w Białymstoku w r. 1945 został w tym samym roku przyjęty na studia matematyczne na UMCS; ukończył je w r. 1950. Jeszcze jako student otrzymał w r. 1948 asystenturę i od tego czasu jest pracownikiem naukowym UMCS. Stopień kandydata nauk matematycznych, równoważny doktoratowi, uzyskał w r. 1954; promotorem rozprawy był prof. Bielecki. Habilitował się, również na UMCS, w r. 1962. W r. 1964 został mianowany kierownikiem Zakładu Geometrii, a rok później kierownikiem Katedry Geometrii Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. UMCS. Profesorem nadzwyczajnym został w r. 1969, a rok później, w związku ze zmianami organizacyjnymi, objął kierownictwo Zakładu Geometrii i Topologii, które sprawował do chwili swej przedwczesnej śmierci. Pełnił również funkcje prodziekana Wydziału w latach 1964-1969 i zastępcy dyrektora Instytutu Matematyki w okresie 1970-1973. Profesor Radziszewski stworzył w Lublinie liczący się ośrodek badań geometrii. Był promotorem 7 przewodów doktorskich oraz recenzentem 15 prac doktorskich i 7 prac habilitacyjnych. Opublikował ponad 40 prac naukowych, a ponadto jest autorem podręcznika "Wstęp do współczesnej" geometrii różniczkowej wydanego przez PWN w r. 1983 oraz trzech skryptów dla studentów. Jeden z nich wydany został w języku francuskim w Oranie (Algieria), gdzie prof. Radziszewski pracował ponad dwa lata (XII 1979-I 1982) jako profesor miejscowego uniwersytetu. Za swe prace naukowe opublikowane w latach 1963-1966 otrzymał nagrodę im. Stefana Mazurkiewicza, przyznaną przez Polskie Towarzystwo Matematyczne.

Przedwczesna śmierć w następstwie pogrypowego zapalenia płuc zaskoczyła go w pełni sił twórczych 10 października 1984 r. [Obszerny życiorys prof. Radziszewskiego zamieściły Wiadomości Uniwersyteckie UMCS, w numerze czerwcowym z r. 1992.].