JAN GRZEGORZ KRZYŻ

Urodził się 25 maja 1923 roku w Lublinie. Studiował matematykę, początkowo w Lublinie na UMCS w roku akademickim 1944/1945, potem na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie uzyskał absolutorium w r. 1947. W tymże roku otrzymał asystenturę na UMCS i po ukończeniu pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. Władysława Orlicza otrzymał na Uniwersytecie Poznańskim stopień magistra w r. 1948. W r. 1954 uzyskał stopień kandydata nauk (równoważny doktoratowi) na UMCS na podstawie pracy, której promotorem był prof. Biernacki, potem dostał przydział pracy do Instytutu Matematycznego PAN na stanowisku adiunkta. Równocześnie prowadził wykłady na UMCS. W związku z wprowadzeniem jednoetatowości zrezygnował z pracy w IM PAN w r. 1962. W r. 1965 objął kierownictwo Katedry Funkcji Analitycznych. W r. 1968 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego. Po utworzeniu Instytutu Matematyki UMCS w r. 1970 został kierownikiem Zakładu Funkcji Analitycznych w ramach tego Instytutu i stanowisko to zajmował do chwili przejścia na emeryturę w r. 1993. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w r. 1973.

W latach 1961-1966 pełnił przez dwie kadencje funkcję dziekana Wydziału Mat.-Fiz.-Chem., a w latach 1970-1982 funkcję dyrektora Instytutu Matematyki.

W okresie II 1960-III 1961 pracował w Imperial College of Science and Technology w Londynie jako research assistant prof. W. K. Haymana, FRS. Ponadto jako visiting professor względnie visiting scientist wykładał w University of Michigan (1965-1966), Matscience w Madrasie (XII 1968-III 1969), University of Maryland (1974), Bowling Green State University i University of Delaware (1981) oraz kilkakrotnie w Universite de Montreal. Jako Colloquium Speaker miał wykłady na kilku uniwersytetach w RFN, Austrii, Finlandii oraz USA. Jest autorem 4 książek, z których 2 były wydane za granicą (USA, RFN), oraz ponad 70 prac naukowych, poświęconych głównie analizie zespolonej. Był promotorem 7 przewodów doktorskich oraz promotorem doktoratu honoris causa profesora Rahmana w r. 1984. Otrzymał nagrodę im. Stanisława Zaremby Polskiego Towarzystwa Matematycznego za rok 1966. Jest członkiem Towarzystw Matematycznych: Polskiego, Europejskiego i Amerykańskiego oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. [Tom 36/37 (1982/83) Annales UMCS, Sectio A, poświęcony prof. Janowi Krzyżowi z okazji 60-lecia urodzin zawiera jego obszerny życiorys i spis publikacji].