ELIGIUSZ ZŁOTKIEWICZ

Urodził się 6 listopada r. 1937 we Frampolu. Ukończył szkołę średnią w Biłgoraju w r. 1955. W tymże roku podjął studia matematyczne na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. UMCS, ukończył je w r. 1960, składając pracę magisterską na temat zaproponowany przez prof. Biernackiego. W tym samym roku podjął pracę jako asystent w Zespołowej Katedrze Matematyki. W r. 1965 uzyskał stopień doktora nauk matematycznych; promotorem przewodu doktorskiego był prof. Krzyż. W r. 1971 habilitował się, a w r. 1972 uzyskał tytuł naukowy docenta. Nominację na profesora nadzwyczajnego otrzymał w r. 1981, a profesorem zwyczajnym został w r. 1990. W r. 1993 objął kierownictwo Zakładu Funkcji Analitycznych Instytutu Matematyki UMCS.

Pełnił na uczelni wiele funkcji administracyjnych. W latach 1975-1980 oraz 1989-1991 był dziekanem Wydziału Mat.-Fiz.-Chem. (Wydziału Mat.-Fiz. w okresie 1 II-31 X 1991 roku po oddzieleniu się Chemii). Ponadto był dyrektorem Instytutu Matematyki w latach 1982-1984 oraz jego wicedyrektorem w latach 1971-1973 i od r. 1994.

W roku 1970 przebywał jako stypendysta IREX w University of Michigan. Ponadto pracował trzykrotnie jako visiting professor w University of Delaware w latach akademickich 1974/1975, 1980/1981, 1984/1985. W latach akademickich 1990/1991 oraz 1992/1993 przebywał również jako visiting professor w Turcji (University of Istanbul). Ma opublikowanych ponad 50 publikacji naukowych i był promotorem 6 przewodów doktorskich. Jest członkiem Polskiego i Amerykańskiego Towarzystw Matematycznych.