ADAM BIELECKI

Urodził się 13 lutego 1910 roku w Borysławiu. Studiował matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1928-1931. Doktorat na UJ uzyskał w r. 1935. W latach 1936-1939 znalazł się w grupie ok. 200 pracowników naukowych UJ aresztowanych i deportowanych do obozów koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau. W r. 1940, w związku z międzynarodową akcją protestacyjną, większość z nich, a wśród nich dr Bielecki, została zwolniona. W czasie okupacji dr Bielecki uczył na pół etatu w szkole zawodowej i brał aktywny udział w tajnym nauczaniu. Po zakończeniu działań wojennych dr Bielecki wykładał na Politechnice Krakowskiej przez 2 lata, a w r. 1947 przybył do Lublina na zaproszenie prof. Mieczysława Biernackiego i objął jako zastępca profesora Katedrę Logiki Matematycznej i Podstaw Matematyki. Od tej chwili związał się na stałe z UMCS aż do przejścia. na emeryturę w r. 1980.

W r. 1949 habilitował się na UMCS i rok później mianowany został profesorem nadzwyczajnym i objął Katedrę Matematyki II na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym UMCS. Pełnił kolejno, w miarę zmian organizacyjnych, obowiązki kierownika Zespołowej Katedry Matematyki, Katedry Analizy Matematycznej, a po utworzeniu Instytutu Matematyki, Zakładu Równań Różniczkowych.

W r. 1958 został mianowany profesorem zwyczajnym. Poza pracą naukową i prowadzeniem zajęć dydaktycznych pełnił rozmaite funkcje administracyjne. W r. 1950 został mianowany dziekanem Wydziału Matematyczno- Przyrodniczego, w r. 1954 zaś prorektorem ds. nauki. Był przez wiele lat redaktorem Sekcji A Annales UMCS oraz członkiem komitetów redakcyjnych innych czasopism naukowych. Był promotorem 11 przewodów doktorskich, a. większość jego doktorantów to obecnie samodzielni pracownicy nauki. Wśród nich na szczególne wyróżnienie zasługują prof. Kazimierz Goebel - rektor UMCS i prezes Polskiego Towarzystwa. Matematycznego, prof. Jan Kisyński - profesor Politechniki Lubelskiej, członek korespondent PAN oraz prof. Zdzisław Lewandowski - jeden z organizatorów i długoletni dziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS. [Biogramy dwóch ostatnich osób zawiera Kto jest kim w Lublinie 1991 -Informator Lubelski, Lublin 1991. Tom 38 (1984) Annales UMCS Sectio A, poświęcony prof. Adamowi Bieleckiemu z okazji 75-lecia. urodzin, zawiera jego obszerny życiorys i spis publikacji].